ENDRINGER FRA 2012
Avskjæring av fradragsrett for tap på fordring mellom nærstående selskaper
Med virkning fra 06/11/11 gis det ikke fradrag for tap på lån til nærstående selskap. Dette innebærer at tap som er endelig konstatert fra og med denne dato ikke vil gi rett til fradrag. Endringen har sammenheng med bestemmelsene i fritaksmetoden.

Endringer i fritaksmetoden
Gevinster skal ikke lenger være omfattet av 3 % – regelen, kun utdeling av utbytte. Utdelinger fra deltakerlignet selskap vil tilsvarende nå bli omfattet av 3 % – regelen.

Konsernselskaper omfattes ikke av 3 % -regelen, når morselskapet eier minimum 90 % av datterselskapet/90 % av stemmene. Konsernunntaket får tilsvarende anvendelse for selskaper hjemmehørende i EØS:

Minstekrav til aksjekapital
Stortinget har vedtatt at minstekrav til aksjekapital er kr 30.000 med virkning fra 01/01/12. Innbetalt kapital kan benyttes til å dekke stiftelseskostnadene. Al § 3-4 gjelder imidlertid fremdeles, slik at stilles krav til forsvarlig egenkapital uti fra risikoen ved omfanget av virksomheten i selskapet.

Økt avskrivningssats for bygg med enkel konstruksjon/brukstid inntil 20 år
Disse byggene kan avskrives med 10 % mot 8 % pr i dag.

Enkeltpersonforetak – lønnsfradrag
Lønnsfradraget fjernes med virkning fra inntektsåret 2012.

MVA – næringsmidler
Satsen øker til 15 % i 2012.

Sjablonregler for utleie av hytte
Det er fremmet forslag om at utleie av minst 4 enheter / 400m2 skal vurderes som næringsvirksomhet. Avgiftsplikten er knyttet til at utleien må skje i næring.

Korreksjonsinntekt
Reglene oppheves. Korreksjonsinntekt som ikke er fradragsført innen 2017, kan fradragsføres i sin helhet dette året.

ENDRINGER FRA 2011
Bedriftshytte i konsernforhold
Bedriftshytte eid av morselskap kan være et skattefritt velferdstiltak også for ansatte i heleid datterselskap.

Fordel ved bruk av bedriftshytte vil kunne være et rimelig velferdstiltak i henhold til FSFIN § 5-15-6 (1) når hytta er disponibel slik at alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften har lik rett til å disponere den.

I utgangspunktet forutsettes det at det er arbeidsgiver som har anskaffet eller leid hytten. I en uttalelse skriver Skattedirektoratet at skattefritaket normalt også vil gjelde der et morselskap stiller en hytte til disposisjon for de ansatte i et heleid datterselskap, forutsatt at de øvrige vilkårene for skattefritt velferdstiltak er oppfylt.

Kjøp/salg av aksjer ved årsskiftet
Realisasjon av aksjer skal fra 2011 alltid tidfestes til handelsdato.

Pensjonsutbetalinger – skattemessige endringer
Trygdeavgiften øker fra 3 – 4,7 % og særfradraget for alder bortfaller. Skattebegrensningsregelen erstattes av et nytt skattefradrag som fastsettes individuelt pr skatteyter, uavhengig av ektefelles inntekt. Maksimalt skattefradrag i 2011 er kr 28 150, men avkortes når pensjonen overstiger kr 158 650. Fradraget gis kun til de som mottar alderspensjon fra NAV, samt mottakere av AFP.

Fradraget reduseres ut i fra pensjonsgrad, dvs hvor stor andel av pensjonen som tas ut samt avkortes etter hvor stor andel av året pensjonen gjelder.

Lønns-, nærings-, kapitalinntekter/-kostnader påvirker ikke skattefradraget.

Fast eiendom – justeringsregleneSKDs melding nr 8/2011 >>
I mva-loven § 9-4 er justeringsperioden ti år etter fullføringen. Bygget anses fullført når det er utstedt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse/tatt i bruk. Justeringsperioden ved trinnvis utbygging starter for hele bygget når det første lokalet tas i bruk. Utleier vil miste deler av fradraget ved utbygging over lang tid før ferdigstillelse av hele bygget. Fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør er 6 mnd fra brukstillatelse.

Løsningen her er opprettelse av flere byggetrinn, ev fullføre hele prosjektet før brukstillatelse innhentes.
Den uheldige virkningen har medført at SKDs melding inntil videre er lagt på is.

Nye regler for tekniske installasjoner i bygg – konsekvenser for
justeringsreglene
Skattedirektoratet har i uttalelse av 1. september 2011 uttalt at de nye skattereglene for behandling av tekniske installasjoner i bygg, ikke automatisk innebærer at dette anses som kapitalvare etter justeringsreglene i merverdiavgiftsloven. Således vil det i disse tilfellene fortsatt bero på en konkret vurdering om anskaffelsen er vedlikehold/ reparasjon eller påkostning slik at justeringsreglene kommer til anvendelse.

Aktuelle satser for 2011/2012

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.

Vi takker for fint samarbeid i 2011, og håper at dere alle får en fredelig jul og
et godt nyttår!