Inntektsskatt

Satser

 • Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 28 til 27 prosent både for personer og selskaper.
 • På den annen side økes satsen for trygdeavgift med 0,4 prosent.
 • Satsen for minstefradraget i lønn og trygd økes til 43 prosent, altså med ytterligere 1 prosent i tillegg til de 2 prosent som var foreslått av forrige regjering.
 • Formuesskattesatsen reduseres med 0,1 prosent til 1 prosent.

Skattefunn:
Beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling heves fra MNOK 5,5 til MNOK 8.

 • Begrensning i fradrag for gjeldsrenter
  Fradraget for rentekostnader avskjæres for rentekostnader som overstiger 30 prosent av selskapets resultat før skatt, renter og avskrivinger. Terskelen for når rentefradragsbegrensningsregelen skal slå inn er 5 millioner kroner. Det er fradrag for netto rentekostnader som ev begrenes etter reglene. Renter betalt til uavhengig tredjepart er ikke selv gjenstand for avskjæring, men kan fortrenge fradrag for interne renter.
 • Normrenten
  Påslaget i normrenten for skattlegging av foreslås øket fra 0,5 til 1,25 prosentenhet.
 • Merverdiavgift
  Regjeringen foreslår ingen endringer, men varsler at de vurderer å innføre en merverdiavgiftskompensasjonsordning for statlige virksomheter ala den som gjelder for kommuner/fylkeskommuner.
 • Arveavgiften fjernes
  Det skal ikke svares arveavgift av gave som gis etter 31. desember 2013, og arv etter dødsfall som inntreffer etter 31. desember 2013. For gaver som er gitt, og dødsfall som inntraff i 2013 eller tidligere, gjelder dagens arveavgiftsregler. Dette gjelder uavhengig av om dødsbo skiftes offentlig eller privat.
 • Skatt – innføring av kontinuitetsprinsippet ved arv og gaver
  Etter dagens regler gjelder det et diskontinuitetsprinsipp ved arv og gaver. Det betyr at mottaker får ny inngangsverdi på de overførte eiendelene tilsvarende markedsverdien, likevel begrenset oppad til arveavgiftsgrunnlaget. Ved et senere salg er differansen mellom mottakers inngangsverdi og vederlaget som mottaker oppnår, skattepliktig. Det innebærer at det bare er verdistigningen i mottakerens eiertid, som er gjenstand for beskatning.
 • Som en følge av avvikling av arveavgiftsplikten, innføres et kontinuitetsprinsipp ved arv og gaver. Det betyr at arvingen eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers inngangsverdi på de overførte eiendeler. Ved et senere salg av for eksempel en arvet næringseiendom, vil differansen mellom arvelaters inngangsverdi og salgsvederlaget være skattepliktig. Ved overføring av virksomhet, overtar mottaker giver eller arvelaters avskrivningsgrunnlag på eiendelene i virksomheten.
 • Innføring av et kontinuitetsprinsipp ved arv og gaver kan i praksis medføre økt skattebelastning for mottaker i forhold til dagens regler.
 • Det er unntak fra kontinuitetsprinsippet for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver selv kunne ha solgt skattefritt på gave- eller dødsfallstidspunktet. Inngangsverdien på slike eiendeler skal settes til antatt salgsverdi på overføringstidspunktet (for alminnelig gårdsbruk/skogbruk settes inngangsverdien til ¾ av antatt salgsverdi). Ved senere salg vil bare verdistigning/verdifall i mottakers egen eiertid være skattepliktig/ fradragsberettiget. Dersom mottaker selv oppfyller vilkårene for skattefri realisasjon ved et senere salg, er verdistigningen/tapet ikke skattepliktig/ fradragsberettiget.

Fast eiendom og frivillig registrering – nye retningslinjer og avgiftslempning
Skattedirektoratet har iverksatt nye retningslinjer for virksomheter som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og som søker frivillig registrering. Retningslinjene trer i kraft 19/12/13 og gjelder inntil videre. Ordinært registrerte virksomheter som søker frivillig registrering uten å sende inn tilstrekkelig eller etterspurt dokumentasjon, skal registreres fra den terminen som er angitt i søknaden. Det er et krav at utgående avgift på leievederlaget er oppkrevd og innberettet på omsetningsoppgave fra samme termin som angitt i søknaden for registrering. Fradragsretten skal vurderes etter de alminnelige regler for areal som er utleid til bruk som gir rett til fradrag.

For å unngå forskjellsbehandling i forhold til saker hvor det er foretatt tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi det ikke var fattet noe vedtak om frivillig registrering, skal skattekontorene ta initiativ til korrigering (lempning) av etterberegnet merverdiavgift, tilleggsavgift og renter. En forutsetning for lempning er at virksomheten har opptrådt som om den var frivillig registrert fra den terminen som ble angitt som registreringstermin i søknaden.

Krav til personalliste fra 1.1.14
Fra 1. januar 2014 innføres det krav om føring av personalliste for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Formålet med reglene om personalliste er å motvirke svart arbeid. Det følger av bokføringsforskriften hvem som skal føre slik personalliste, og hvordan listen skal føres.

SKD har uttgitt en generell melding om de nye reglene. Meldingen utdyper avgrensninger av hvilke foretak som er pliktig til å føre personallister, unntak, krav til legitimasjonspapirer, hvilke opplysninger listen skal inneholde, hvordan listen skal føres og oppbevares og retningslinjer for ileggelse av overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket.

Ny tjenestepensjonslov på plass
Ny tjenestepensjonslov ble endelig vedtatt 13. desember 2013. Loven trer i kraft fra 1. januar 2014. Eksisterende ytelses- og innskuddsordninger kan i all hovedsak videreføres for bedrifter som ønsker det, men den nye loven gir betydelig økt fleksibilitet. Loven åpner opp for et nytt skattefavorisert tjenestepensjonsprodukt med elementer både fra dagens ytelsespensjoner og innskuddspensjoner. Samtidig økes innskuddsgrensene for innskuddspensjon vesentlig.

Arbeidsgiver skal i opptjeningsperioden bygge opp medlemmenes pensjonsbeholdning ved årlige innskudd i prosent av lønn. Maksimalsatsene for innskudd er 7 prosent av lønn mellom 0 og 12 G, med mulighet for et tilleggsinnskudd på inntil 18,1 % for lønn mellom 7,1 og 12 G.
Innskuddspensjon
Maksimalsatsene for innskudd økes i tråd med det som vil gjelde for den nye tjenestepensjonen. Minstesatsen for obligatorisk tjenestepensjon vil fortsatt være 2 % av lønn mellom 1G og 12G.

Ytelsespensjon
Det er politisk enighet om at skattefavoriserte ytelsesordninger (foretakspensjon) skal videreføres.
I utgangspunktet vil gjeldende regler for omdanning av foretakspensjonsordninger til innskudds-pensjon, også gjelde ved omdanning til ny tjenestepensjon. Finansdepartementet vurderer imidlertid om det skal fastsettes særskilte overgangsregler for omdanning av eksisterende ytelsesordninger til ny tjenestepensjon
Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.