Scheel-utvalget la den 02/12/2014 frem forslag til endringer beskatningen for selskaper og personer. Her er alle hovedpunktene fra skatteutvalget:

 • Det foreslås å beholde dagens modell for beskatning av selskaper og skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert ned fra 27 % til 20 % for både selskaper og personer.
 • Regelen for begrensning av renter i selskaper foreslås strammet inn, blant annet ved at den også omfatter renter til uavhengige långivere
 • Det foreslås å innføre kildeskatt på renter og royalty
 • Det foreslås å innføre merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren
 • Utvalget foreslår å stramme inn avskrivningssatsene for visse driftsmidler (skip mv, personbiler, hoteller mv, startavskrivninger på maskiner mv, husdyrbygg i landbruket)
 • Flere fradrag i inntektsskattegrunnlaget for personer foreslås fjernet; boligsparing for ungdom (BSU), skatteklasse 2, sjømanns- og fiskerfradraget, fradrag for gaver til frivillige organisasjoner, fradrag for fagforeningskontingent, fradrag for daglig arbeidsreise og besøksreise til hjemmet for pendlere, fradrag for merutgifter til kost og losji for pendlere, foreldrefradrag, særskilte skatteregler i Nord-Troms og Finnmark
 • Utvalget foreslår at eierinntekter skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats. Samtidig foreslås det særskilte skatteregler om at lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte
 • Utvalget foreslår å innføre en ny progressiv skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt
 • Det foreslås å endre formuesskatten slik at alle objekter inklusiv gjeld verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi og bunnfradraget økes (innenfor en provenynøytral ramme)
 • Utvalget foreslår at dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.

Scheel-utvalget vil ikke fjerne formuesskatten, men mener det er viktig at den er rettferdig, langt mer enn i dag. Derfor foreslår de å jevne ut verdsettelsen i forskjellige investeringer, slik at eiendom og aksjer, for eksempel, ikke er så forskjellige skattemessig. Utvalget går inn for en sats på 0,8 % og et bunnfradrag på 2,13 millioner. I dag er stasen 1,0 %, men skal settes ned i 2015. Bunnfradraget skal økes fra 1 million til 1,2 i 2015.

Personskatten foreslås endret slik:

Skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 27 % til 20 %.
Skatt på eierinntekter (utbytter, aksjegevinster, osv.) økes fra 27% til 41 %
Det innføres en ny progressiv skatt på inntekt istedenfor toppskatten, som kommer på toppen av grunnsatsen på 20 prosent, således:

 

 • 000 – 206.000 kroner: 3 %
 • 000 – 544.800 kroner: 6 %
 • 800 – 885.600 kroner: 15 %
 • 600 – oppover: 18 %t

(Skattesatsen på inntekter over 885.600 blir dermed 18+20 = 38 %)

Finansdepartementet vil sende utredningen på høring rett over nyttår.

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.