ÅRSAVSLUTNINGEN
Dokumentasjon av balansen
Forskrift til Bokføringsloven kapittel 6 stiller særskilt krav til at selskapet utarbeider dokumentasjon av alle vesentlige balanseposter pr årsslutt.
Dokumentasjon av balansen
§ 6-1. Dokumentasjon av varelager
§ 6-2. Dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende
§ 6-3. Dokumentasjon av finansielle instrumenter
§ 6-4. Dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.

Bokføringsloven med forskrifter trådte i kraft for samtlige regnskapspliktige fra 01/01/06. Ta kontakt dersom sjekkliste ønskes.

INNDELING I AKSJEKLASSER
Ved inndeling i ulike aksjeklasser kan aksjonær selv velge hvordan skatteposisjonene skal fordeles. Skattedirektoratet uttalte den 30/03/12 at en overføring av rettigheter mellom ellers likestilte aksjer til forskjellige aksjeklasser ikke anses som realisasjon. Bakgrunnen for dette er at aksjonæren beholder nettoverdien til eierandelen.

Uttalelsen får effekt for utdeling av utbytte, tilbakebetaling av innbetalt kapital og overdragelse av aksjer. Inndeling av aksjeklasser krever vedtektsendring om at kun en aksjeklasse er berettiget utbytte. Ved tilbakebetaling av innbetalt kapital kan man overføre aksjer med høy skattemessig kapital til en egen aksjeklasse uten at FIFO-prinsippet får betydning. Nedsettelsen må skje ved en forholdsmessig innløsning av enkeltaksjer som ikke er å anse som realisasjon.

NYE BOKFØRINGSSTANDARDER
NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale
NBS 2 Kontrollsporet
NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år
NBS 4 Elektronisk fakturering

Endringer i reiseregulativet fra 01/01/2013

Merverdiavgift
Oppheving av veifritaket
Fra 1. januar 2013 oppheves merverdiavgiftsfritaket for omsetning av tjenester til offentlig vei og bane.

Registreringsfritak for utenlandske transportører
Fra 1. januar 2013 fritas utenlandske transportører som utfører direkte transport til eller fra Norge fra plikten til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. De kan dermed få refusjon av merverdiavgift etter den norske ordningen for utenlandske næringsdrivende.

Oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Lykke til med årsoppgjøret.

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.