Info om IPS og aksjesparekonto

IPS – individuell pensjonssparing med skattefradrag

Fra 01/11/2017 kan man spare inntil kr 40 000 i året mot å få en skattefordel på inntil kr 9 600 (2017-tallene).

  • Sparesaldoen er unntatt formuesskatt og det er ingen skatt på avkastning i spareperioden.
  • Sparesaldoen beskattes som alminnelig inntekt ved uttak.
  • Man kan selv velge når man vil slutte å spare eller om man vil justere sparebeløpet underveis.
  • Når man sparer i IPS, må man vente med å ta ut pengene til man er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til man er minst 80 år. Utbetalingstiden forkortes hvis beløpet ikke er stort nok til å fordeles over så mange år. Årlig utbetaling skal være minimum 20 prosent av G (folketrygdens grunnbeløp).
  • Man kan når som helst stoppe eller endre spareavtalen

Forskriften finner du her.

Aksjesparekonto

Fra 1. september 2017 kan privatpersoner opprette aksjesparekonto.  Ordningen innebærer at privatpersoner skal kunne kjøpe og selge børsnoterte aksjer og fondsandeler via en aksjeparekonto uten at gevinsten skattlegges løpende. Overføring av aksjer og fondsandeler til kontoen regnes som skattepliktig realisasjon for kontohaveren. For 2017 og 2018 er det vedtatt en overgangsregel om at slik overføring kan gjøres uten beskatning.

Kontoen kan bare benyttes til investering i børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler i verdipapirfond hjemmehørende innenfor EØS. Utbytte på investeringene skal ikke inn på kontoen, og skattlegges løpende hos aksjonæren.

Uttak av midler eller aksjer fra aksjesparekontoen ut over det som er skutt inn på kontoen, skattlegges på samme måte som aksjegevinster. Det samme gjelder ved opphør av aksjesparekontoen. Er innestående på kontoen ved opphøret lavere enn innskudd på kontoen, anses differansen som tap på aksjer.

Finansdepartementet har gjennom forskrift utarbeidet detaljene i ordningen.

Årsoppgjøret 2017 – dokumentasjon
Vi minner om at det ved utarbeidelse av årsregnskapet og næringsoppgaven er et krav at alle balanseposter skal dokumenteres.  Bokføringsloven regulerer kravet for å ivareta ekstern kontrollørs interesse.

Nyttige linker på vår hjemmeside:
Aktuelle satser
Faglige nyheter fra Revisorforeningen
Infoskriv
Våre ansatte
Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.

Kontakt oss