STATSBUDSJETTET 2013
Skatt:
Det foreslås bare mindre endringer på skatteområdet i Statsbudsjettet for 2013. Satsstrukturen i lønnsbeskatningen og skattesatsen på aksjeinntekter opprettholdes. Se for øvrig skattesatser 2013.
Skattesatser 2013

• Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 750 000 kroner til 870 000 kroner for ugifte personer og fra 1 500 000 kroner til 1 740 000 kroner for ektepar.

• Ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom økes fra 40 prosent til 50 prosent av anslått markedsverdi.

• Eiere av tomannsboliger må ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi), for at hele gevinsten skal være skattefri ved realisasjon av boligen. Forslaget fører til likebehandling av tomannsboliger og andre boligeiendommer når det gjelder vilkårene for gevinstbeskatning.

• Taksering av bolig for eiendomsskatteformål, her åpnes for å la kommunene bruke formuesgrunnlagene ved taksering av bolig for eiendomsskatteformål fra eiendomsskatteåret 2014.

• Endring i reglene om avskjæring av fradrag for tap på fordring mellom nærstående selskaper
I forbindelse med statsbudsjettet for 2012 ble det vedtatt en regel om avskjæring av tap på fordring mellom nærstående selskap. Avskjæringsregelen skal forhindre skattemotiverte tilpasninger knyttet til forskjellen mellom beskatningen av aksjeinntekter etter fritaksmetoden og de alminnelige reglene om fradragsrett ved tap på fordring. En forutsetning for slike tilpasninger er at både kreditorselskapet og debitorselskapet er omfattet av fritaksmetoden. Hensynet bak avskjæringsregelen tilsier derfor at den bare bør gjelde for selskap som er omfattet av fritaksmetoden. Avskjæringsregelen i skatteloven § 6-2 tredje ledd rammer imidlertid også enkelte fordringer der debitorselskapet ikke er omfattet av fritaksmetoden. Dette gjelder blant annet fordringer på selskap i lavskatteland og fordringer på boligselskap. Departementet foreslår å endre avskjæringsregelen slik at den avgrenses mot disse tilfellene.

• Omdanning fra NUF til AS, det foreslås å utvide området for skattefri omdanning til også å gjelde omdanning av selskap med begrenset ansvar stiftet i utlandet (NUF) med skatteplikt som hjemmehørende i Norge, til et nystiftet norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Det er en forutsetning at det vesentlige av virksomheten mv. videreføres i det nystiftede selskapet. Det foreslås at endringen trer i kraft etter at nødvendig forskriftsregulering er vedtatt.

• Tiltak mot skatteunndragelser i drosjenæringen, det foreslås å innføre en plikt for drosjesentraler å innberette opplysninger om drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene.

• Fritaksmetoden skal ikke lenger gjelde for avkastning på midler som livsforsikringsselskapene og pensjonsforetakene forvalter på vegne av kundene. Forslaget fjerner en utilsiktet fordel for disse selskapene.

• Inntekt fra petroleumsutvinning i utlandet unntas fra skatteplikt. De berørte selskapene kan i dag fradragsføre kostnader ved sin utenlandsaktivitet i det norske landskattegrunnlaget uten at Norge kan regne med å få skatteinntekter fra denne virksomheten. Ved fravær av skatteplikt opphører også retten til å fradragsføre disse kostnadene i Norge.

• Skattefri kjøregodtgjørelse ved bruk av privat bil på tjenestereiser, her øker satsene fra 3,90 til 4,05 kr/km for reiser inntil 10 000 km årlig, og fra 3,25 til 3,40 kr/km for reiser utover dette.
Merverdiavgift:
Det foreslås ingen endringer i merverdiavgiftssatsene for 2013.

• Vei- og banefritaket oppheves med virkning fra og med 1. januar 2013. Dette innebærer at det også skal beregnes ordinær merverdiavgift ved levering av tjenester som gjelder offentlig vei og baneanlegg. Som en konsekvens av opphevelsen av banefritaket foreslås det å utvide adgangen til frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret til også å omfatte utleie av slike anlegg der hvor eier og persontransportvirksomheten ikke er samme avgiftssubjekt.

• Bevilgningen til den generelle kompensasjonsordningen for frivillige lag og organisasjoner med 320 millioner.

Annet
• Satsen for tinglysning av pantedokument i fast eiendom foreslås satt ned fra kr 1 935 til kr 1 060.

• Det alminnelige tinglysningsgebyret for skjøte, hjemmelserklæring mv. i fast eiendom foreslås redusert fra kr 1 548 til kr 1 060.

• Gebyret for tollkredittdeklarasjoner foreslås lagt om og redusert, fra et gebyr pr. deklarasjon til et gebyr pr. månedsfaktura.

• Det foreslås at det uttrykkelig framgår av ligningsloven § 6-15 at også elektronisk lagrede dokumenter, samt programmer og programsystemer omfattes av utleverings- og framleggelsesplikten og at det er adgang til å kopiere virksomhetenes elektroniske arkiver for senere gjennomgang hos tredjepart eller hos ligningsmyndighetene. Forslaget innebærer at det ved kontroll av tredjeparter er adgang til å benytte alle eksisterende metoder for kopiering for å sikre tilgang til elektronisk lagrede opplysninger under kontrollen.

Vi presiserer at dette er regjeringens forslag til statsbudsjett, og at den videre stortingsbehandling kan medføre endringer.