A-ordningen for arbeidsgivere – 2015
I januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen. A-meldingen vil erstatte lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift, terminoppgaven, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret.

Gå gjennom interne rutiner og forsystemer allerede nå for å sikre at du kan levere opplysninger om lønn og ansettelser hver måned. A-meldingen kan leveres via et lønns- og personalsystem eller registreres manuelt i Altinn. Arbeidsgivere som leverer på papir i dag, må levere elektronisk fra 2015.

Arbeidsforhold og lønn utbetalt i januar skal rapporteres inn senest 5. februar. Fra 2015 skal permisjoner over 14 dager rapporteres.

Les mer om a-ordningen og a-meldingen på www.altinn.no/a-ordningen

For inntektsåret 2014 gjelder de gamle reglene.

Riktig rente på lån fra selskap til aksjonær
Skattedirektoratet har uttalt at renten på lån fra selskap til aksjonær skal settes lik markedsrenten og ikke lik normrenten for rimelige lån i arbeidsforhold, slik skatteetaten tidligere har godtatt. Den endrede oppfatningen skal først praktiseres fra og med inntektsåret 2015.

For inntektsår før 2015 vil det ikke være aktuelt å foreta endringer av ligningen dersom normrente er avtalt.

Lineære avskrivninger
Skatteetaten har gjennomført kontroller i virksomheter som har krevd fradrag for lineære avskrivninger og har konstatert at det foreligger en del feil og misforståelser på dette området.

I den forbindelse har skattekontoret sendt ut et informasjonsbrev om hvordan skatteetaten mener reglene skal forstås.

Lineær avskrivning er bare aktuelt for visse immaterielle driftsmidler. Den vanligste feilen er at også fysiske driftsmidler avskrives lineært, typisk at en huseier foretar leietakertilpasninger på utleide lokaler og avskriver påkostningen over avtalt utleieperiode. Dette er det ikke adgang til.

Noen har også feilaktig benyttet lineære avskrivninger som en praktisk løsning for å slippe grensedragningen mellom aktiveringspliktig påkostning og vedlikehold. Påkostninger skal aktiveres på saldo.

Leietakers påkostning
Påkoster leietaker leid driftsmiddel blir han normalt ikke eier av påkostningen. Påkostningene kan da behandles som en del av leiekostnaden, og føres til fradrag jevnt fordelt over leieperioden.

Blir utleier eier av påkostning foretatt av leietaker, skal utleier beskattes for denne fordelen. Utleier kan aktivere den skattlagte fordelen for avskrivning etter saldoreglene.

Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer
Med virkning fra 1. januar 2014 innføres det krav om føring av personalliste for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Formålet med reglene om personalliste er å motvirke svart arbeid.

Skattekontoret kan ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket.

Meldingen gir nærmere beskrivelse av de nye reglene i bokføringslovgivningen og gir retningslinjer for skattekontorenes ileggelse av overtredelsesgebyr etter ligningsloven, se skattedirektoratet krav til personallister

Bestilling av vedtekter og stiftelsesdokumenter på nett
Vedtekter, stiftelsesdokumenter og andre saksdokumenter for aksjeselskap og allmennaksjeselskap som er stiftet etter 1. november 1999 kan nå bestilles på nett hos Brønnøysundregistrene. Det samme gjelder alle dokumenter som er sendt inn i forbindelse med kunngjorte endringer i Foretaksregisteret etter 1. november 1999.

Dokumentene kan bestilles på https://w2.brreg.no/eHandelPortal/ecomsys/, og vil bli tilsendt på nett etter en virkedag.

Frister for registrering i Foretaksregisteret
Melding om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober for å bli registrert innen utgangen av året.

Elektronisk innsendte meldinger har den korteste saksbehandlingstiden. For raskere saksbehandling og enklere signeringskrav oppfordrer Foretaksregisteret til at samordnet registermelding sendes inn elektronisk via Altinn. Dette gjelder også meldinger om fusjon, fisjon, nedsettelse av aksjekapital og melding om avvikling.

Melding om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 10. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling som likevel sendes på papir bør være mottatt innen 1. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papirblankett som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2014. Registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

Ta gjerne kontakt dersom det ønskes ytterligere opplysninger.